NÁVOD K UŽÍVÁNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A UZÁVĚRY

protipožární dveře, požární dveře, protipožární uzávěry, revizní dvířka, výroba, montáž, prodej

Protipožární dveře, uzávěry a další výrobky firmy HAPINES holding a.s. se nesmí užívat pro jiné účely, než je pro jejich funkci obvyklé!

Ocelové uzávěry firmy HAPINES holding a.s. běžné i protipožární uzávěry (dále výrobky) tvoří u dveřních uzávěrů komplet zárubně s otočnými křídly. U protipožárních stěn a oken ocelový rám s průhlednou nebo neprůhlednou výplní. Křídlo dveřního uzávěru lze uvézt do polohy uzavřené nebo otevřené, přičemž stupeň otevření křídla (max. 180°) je limitován jeho umístěním v ostění a závisí na architektonickém řešení prostoru.

Běžné i protipožární uzávěry jsou vyráběny tak, aby je bylo možné v případě potřeby vybavit dle požadavků zákazníka běžnými doplňky jako je kování, zavírače apod. Standardně je dveřní křídlo, není-li zákazníkem specifikováno jinak, osazeno střelkovým zámkem FAB s roztečí 90 mm a otvorem na vložku FAB.

Důležitá upozornění pro používání běžných i protipožárních uzávěrů:

 • Křídla se nesmí otevírat proti ostění a je třeba zamezit zatížení křídel.
 • Pozor na průvan, aby nedošlo k poškození či rozbití dveří, doplňků a výplní. 
 • Je třeba dbát, aby nedošlo k přivření částí těla / osob mezi rám a otočné křídlo.
 • Je zakázáno vkládat jakékoli předměty mezi rám a křídlo.
 • Zabraňte vniku cizorodých částic mezi rám a křídlo, a do pohyblivých částí dveří.

Obsluha běžných i protipožárních uzávěrů by měla být jednoduchá a bezproblémová. Křídla by neměla nikde „drhnout“ ani klást jakýkoli odpor. Nikdy neotvírejte nebo nezavírejte křídla násilím. Aby byla jejich funkce zachována v plné kvalitě, je třeba realizovat jejich pravidelnou údržbu.

Běžné i požární dveře, přeprava a skladování

Zkompletované dveře jsou běžně dodávány v obalu, kterým je strečová folie. Nedoporučujeme přepravovat dveře na střeše automobilů, či otevřeném vozíku, protože hrozí poškození dveří oděrem, průhybem povrchu při nerovnoměrném podložení apod.

Pokud použití dveří předchází skladování, dodržujte následující pokyny:

 • dveře skladujte vodorovně, či svisle, podloženy tak, aby nedošlo k jejich průhybu (tj. po celé ploše dveří) 
 • dveře umístěte tam, kde jsou chráněny před povětrnostními a klimatickými vlivy (voda, kroupy, pára, sníh, mráz…) a vlivy organických rozpouštědel, žíravých, leptavých, či těkavých látek 
 • chraňte dveře před mechanickým poškozením (pádem těžkých předmětů, nepokládejte na ně další zboží, nešlapejte na ně apod.)

Běžné i požární dveře, všeobecné záruční podmínky

Záruka se vztahuje na závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Záruka se u protipožárních výrobků nevztahuje na výrobky, u kterých nebyla v pravidelných lhůtách odborně způsobilou osobou v PO provedena 1 x ročně kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

Oprávnění na záruční opravu zaniká zejména v těchto případech:

 • výrobek byl obsluhován v rozporu s tím, co je pro jeho funkci obvyklé; nebo je nejasný identifikační štítek (výr. číslo)
 • závada vznikla neodborným servisem a údržbou
 • výrobek byl poškozen klimatickými vlivy, živelnou pohromou apod.
 • výrobek byl mechanicky poškozen (např.pádem, obsluhou, vloupáním, vlivem působení okolních stavebních konstrukcí, při stavebních nebo udržovacích pracích v objektu apod.)
 • výrobek byl užíván bez převzetí od výrobce nebo bez úhrady dodavateli

Obecně o osazení požárních dveří

Podle ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0804 se dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí otevírat ve směru úniku a nesmí mít osazeny prahy. Výjimkou z tohoto doporučení tvoří dva případy:

 • východ z objektu na volné prostranství pokud jím neprochází více než 200 osob
 • dveře funkčně ucelené skupiny místností, od kterých se ve smyslu výše uvedených norem připouští začátek únikové cesty - např. byt

Upozornění:

 • Při požadavku osazení dveří proti směru úniku nás musíte o této skutečnosti informovat (ze strany unikajících osob lze panikovým mechanismem otevřít i zamčené dveře).
 • Podle aktualizované ČSN 73 0852 nesmí volná prahová mezera překročit velikost 18 mm. Pozn.: U dveří, od kterých se posuzuje začátek únikové cesty, je dovoleno osadit prahy.