NÁVOD NA ÚDRŽBU, PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A UZÁVĚRY

protipožární dveře, požární dveře, protipožární uzávěry, revizní dvířka, výroba, montáž, prodej

Požární ocelové uzávěry (rámy, zárubně, sklo) je možno čistit navlhčenými utěrkami s běžnými saponátovými neutrálními čistícími prostředky v koncentraci určené výrobcem, příp. vhodnými bezvodými přípravky.

Běžné i požární / protipožární dveře, pokyny pro údržbu  

Při čistění rámů, dveřních křídel i všech typů výplní se nesmí používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků, ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice, z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy nebo opláštění výrobku; okraje čirých vrstvených požárně izolačních skel (netýká se čirých skel s drátěnou vložkou) nesmí být při provozu a údržbě vystaveny zvýšenému působení vlhkosti (např. při mytí).

Na čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit ochranou silikonovou vrstvu mezi tabulí skla a zasklívací lištou.

Narušení celistvosti ochranné silikonové vrstvy musí být bezprostředně odstraněno (neutrálním silikonovým tmelem). Při poškození ochranné vrstvy většího rozsahu je nezbytné konzultovat odstranění závady s výrobcem dveří.

Běžné i protipožární veře s výplní čirým vrstveným požárně izolačním sklem (netýká se čirých skel s drátěnou vložkou) nesmí být vystaveny přímému působení slunečního záření.

Transparentní výplně požárních uzávěrů nesmí být vystaveny (ani krátkodobě) působení tepelného zdroje, který svým působením může zvýšit povrchovou teplotu požárního skla na hodnotu vyšší než +53 °C; limitní provozní dolní teplotní hranice pro požární sklo činí -25 °C.

Při užívání není dovoleno požární sklo vyjímat z rámů, otáčet, dodatečně z něj vyrábět termoizolační dvojsklo, zmenšovat jeho tloušťku broušením nebo narušovat celistvost skel vrtáním. Na čirá požárně stabilní skla s drátěnou vložkou není dovoleno instalovat materiály na bázi hořlavých hmot.

Konstrukce požárních skel je s ohledem na své vlastnosti křehčí než standardní, nepožární sklo. Při provozu musí být minimalizovány účinky dynamických sil – zejména průvan, neseřízený samozavírač, nepečlivá obsluha; pokud během provozu dojde k prasknutí výplně požárního skla, lze tuto vadu kvalifikovat jako estetickou, nikoliv požární. Výměnu tabule skla však může provést pouze výrobce dveří.

Pohyblivé komponenty dveří vyžadují dle četnosti užívání pravidelnou údržbu.

Po předání požárních dveří do užívání nesmí být demontována, nahrazena, upravena, vyřazena z provozu, příp. doplněna žádná část kování požárních dveří.

Není přípustný jakýkoliv zásah do instalované zárubně požárních dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně.

Poškozené těsnění a systémy zajišťující celistvost požárních dveří nebo kouřotěsnost, příp. zvukově izolační vlastnosti musí být neprodleně vyměněny.

U ocelových závěsů dveří s denním provozem se jedenkrát za dva měsíce doporučuje aplikovat mazací tuk AK2, příp. NH3 nebo A2. Ocelová západka požárního zámku se doporučuje promazat jedenkrát za rok bezbarvým mazacím tukem.

Dveřní samozavírač (např. GEZE) se doporučuje jedenkrát za dva měsíce a dále v případě nutnosti seřídit. Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, dovírací sílu a u vymezených typů také „zpožděné“ zavírání. Postup seřízení je graficky zobrazen na letáčku, který je umístěn na vnitřní straně plastového krytu samozavírače (kryt lze sejmout tahem vedeným ve směru kolmém od roviny dveřního křídla).

Požární dveře opatřené samozavírači není dovoleno fixovat v otevřené poloze mechanickými prostředky, které znemožňují funkci samozavírače (stavěče dveřního křídla, obrtlíky, zarážky, klíny, zařizovací předměty apod.)

Při kontrole samozavíračů se ve stejném časovém intervalu doporučuje ověřit funkci koordinátoru postupného zavírání dvoukřídlových dveří. Jeho případné seřízení se provede stavěcím šroubem (otáčením ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček) tak, aby plastové kolečko na konci delší zarážky přesně dosedalo do horní polodrážky běžně neotvíravého křídla.

Požární dveře s kouřotěsnou funkcí a uzávěry s garantovanou vzduchovou neprůzvučností, ve spodní částí opatřené „padacími“ těsnícími lištami musí být jedenkrát za měsíc zkontrolovány a seřízeny tak, aby těleso lišty při zavřeném křídle dosedalo po celé své šířce na podlahu (seřízení se provádí otáčením jednoho nebo obou seřizovacích šroubů, které při otevřeném křídle vyčnívají v dolní části polodrážky dveřního křídla).

Prostor přede dveřmi s osazenou „padací“ lištou musí být udržován čistý, bez drobných pevných částic, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození těsnící lišty.

Pro správnou funkci požárních dveří musí případný přetlak vzduchu v objektu vyvolaný nuceným větráním (vzduchotechnickým zařízením) působit proti směru otevírání dveřních křídel.

Pro zajištění kvality povrchové úpravy nesmí být instalované požární ocelové dveře vystaveny působení relativní vlhkosti vzduchu v objektu vyšší než 55%; není-li na konkrétní zakázce objednána speciální povrchová úprava pro vyšší vlhkosti. Jinak poskytuje společnost HAPINES holding a.s. garanci na povrchovou úpravu na uzávěry instalované jen ve vnitřním prostředí s maximální relativní vlhkostí 55%.

Drobná poškození povrchové úpravy (práškový vypalovací lak) lze opravit lokální aplikací příslušného odstínu akrylové barvy ve spreji. Případné „překrytí“ požární těsnící pásky nátěrovou hmotou nebrání funkčnosti tohoto systému. V případě mechanického poškození této barvy je nutné poškozená místa co nejrychleji opravit přestříkáním epoxidovou nebo polyuretanovou barvou, nejlépe ve spreji, aby bylo zamezeno vzniku koroze.

Jakoukoliv nedohodnutou úpravou nebo zásahem do konstrukce výrobků pozbývají platnosti certifikáty, atesty požární odolnosti, záruky a zákazník pozbývá možnost uplatnit právo z odpovědnosti za vady.